Обучение на тема: „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци. Дата и място на провеждане: 09.09.2020 г. – гр. Варна, ул. „Девня“ […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС организират обучение на тема „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.“ Обучението ще бъде проведено на: […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Управление на хранителните и растителните отпадъци – практическо прилагане на изискванията в законодателството, отговорности и задължения“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на актуалната нормативна уредба по управление на хранителните и растителни отпадъци. Дата и място на провеждане: 30.07.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Трансграничен превоз на отпадъци“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Дата и място на провеждане: 26.06.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба, годишни доклади за изпълнение на дейностите и докладване на данни по ЕРИПЗ“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на актуалната нормативна уредба по комплексни разрешителни, както и произтичащите от нея задължения за операторите. По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Водене на отчетност и изготвяне на годишни отчети по отпадъци“

Във връзка с наближаване на крайните срокове за подаване на годишни отчети по отпадъци за отчетната 2019 година – 10 март 2020 г., фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио организират провеждането на обучение за разясняване на изискванията за реда и […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Управление и мониторинг на питейните води”

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение на тема: „Управление и мониторинг на питейните води“. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с водещите нормативни изисквания, свързани с питейните води, качествените показатели на […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Нови изисквания за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне информация на центровете по токсикология“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС организират обучение на тема: „Нови изисквания за пускане на пазара на опасни смеси и за предоставяне информация на центровете по токсикология“. Обучението ще бъде проведено на: – 14.11.19 г. – гр. […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“

Във връзка с прилагането на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с Постановление № 267 от 05.12.2017 г., Фортис Визио и Еко Сълюшънс в партньорство с АСУОС организират провеждането на обучения за разясняване на изискванията към дейностите […]

прочети повече →

Обучение на тема: „Водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по управление на отпадъците“

Фирма Еко Сълюшънс и фирма Фортис Визио организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с новите, както и с действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях […]

прочети повече →