Услуги


Еко Сълюшънс ЕООД осъществява своята дейност в направленията управление и опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа, както и системи за управление, като предлага и провеждането на обучения по тези теми.

Нашата цел е да предлагаме на клиентите си висококачествено обслужване, чрез извършване на консултантски услуги в областите на нашите компетенции, ориентирани според техните нужди. Стремим се да бъдем изцяло ангажирани с възложените ни задачи, така че да постигаме целите, които нашите клиенти си поставят, като същевременно да предлагаме решения за подобряване на условията и средата, при които се изпълняват техните намерения и планове. Чрез своя опит, ефективна работа и проактивно мислене, нашите експерти могат да окажат съдействие за реализиране на идеите, които имате, както и да помогнат за усъвършенстване и развитие на вече изпълнени проекти.

Услугите, които предлагаме, са насочени към всички, които желаят да се развиват професионално и да постигат високи финансови резултати, с идеята да предоставят на своите служители, клиенти и партньори една по-чиста, сигурна, здравословна и безопасна среда за работа, целяща конкурентен и продуктивен икономически растеж, насърчаващ ефективно устойчиво развитие. Чрез  услугите ни бихте могли да отговорите на изискванията, които законодателството поставя, както и да въведете по своя инициатива добри практики, които са на доброволна основа, но биха могли да са от полза за по-предприемчивите, така че да подпомогнем определени аспекти от процесите, които извършвате, за да спечелите преимущество пред конкурентите си.


ОБУЧЕНИЯ

Еко Сълюшънс провежда обучения на лица от различни браншове и организации, които имат отношение към опазването на околната среда, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд или прилагането на системи за управление. Обученията биват както вътрешнофирмени според изискванията на съответната фирма, така и в групи от различни предприятия, организирани по дадена тематика. Примерни теми за проведени обучения от нашите консултанти са:

 • - Управление на производствени и опасни отпадъци;
 • - Управление на строителни отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали;
 • - Управление на медицински и болнични отпадъци;
 • - Водене на отчетност за дейностите с отпадъци;
 • - Съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • - Етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси;
 • - Здравословни и безопасни условия на труд;
 • - Система за управление на качеството;
 • - Система за управление на околната среда;
 • - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Общи условия за участие в обучения.

Политика за поверителност.

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на АБОНИРАНЕ.

ОКОЛНА СРЕДА

Екипът на Еко Сълюшънс извършва разнообразие от услуги в областта на управлението и опазването на околната среда, като изготвяне на документи, извършване на оценки и др., които са в следните насоки:

Анализи и оценки

 • - Уведомление за инвестиционни предложения;
 • - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • - Информация и оценка, изискваща се по чл. 99б, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • - Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
 • - Годишен доклад за изпълнение условията, поставени в комплексно разрешително (КР);
 • - Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Мониторинг

 • - План за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум);
 • - Доклад за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда.

Отпадъци

 • - Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управлеине на отпадъците (ЗУО);
 • - Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение;
 • - Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение;
 • - Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ  за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • - Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • - Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности;
 • - Заявление за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
 • - Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
 • - Годишни отчети по отпадъци;
 • - План за управление на строителни отпадъци и отчет за изпълнение на плана;
 • - Разработване на система за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци.

Химични вещества и смеси

 • - Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • - Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства;
 • - Класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 • - Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
 • - Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
 • - Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
 • - Информационни листове за безопасност, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2015/830.

Въздух

 • - Доклад за проведени собствени периодични (СПИ) и непрекъснати измервания на емисиите (СНЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
 • - Заявление по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за регистрация на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител;
 • - План за управление на разтворители (ПУР), използвани в инсталации, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), и при извършване на дейност по химическо чистене;
 • - Информация (декларация) за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година в инсталации, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР;
 • - Информация за пуснати на пазара за пръв път на територията на Република България продукти за нанасяне на покрития със съдържание на ЛОС в тях;
 • - Годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой от оператори на инсталации, преработватели и ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ).

Води

 • - Заявление за откриване на процедура за издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите;
 • - Доклад за изпълнението на условията в разрешително по Закона за водите.
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Създаването на здравословни и безопасни условия на труд от фирмите е от първостепенно значение за работещите и протичането на процесите в дадена фирма без да са съпътствани от трудови инциденти. Можете да се доверите напълно на нашите консултанти за изпълнение на задълженията, които законодателството в областта изисква да направите. Ние бихме могли да изготвим за вас всеки от следните документи и не само:

 • - Изготвяне на правилник за вътрешен трудов ред;
 • - Изготвяне на вътрешни правила за работната заплата;
 • - Изготвяне на колективен трудов договор;
 • - Инструкции, правилници и инструктажи на персонала;
 • - Обучения на работещите и ръководния персонал;
 • - Изготвяне на инструкции за безопасна работа;
 • - Изготвяне на програма за начален инструктаж и инструктаж на работното място;
 • - Оценка на риска на работните места;
 • - Проверка на инструктажни книги;
 • - Изготвяне на вътрешно – фирмени заповеди по ЗБУТ;
 • - Попълване и подаване на Декларация по чл.15 по ЗЗБУТ;
 • - Здравен мониторинг на работещите и водене на здравни досиета, определяне на вида специалистите за периодични и предварителни прегледи;
 • - Експертна помощ относно физични, химични и биологични фактори.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Системите за управление са основна движеща сила за проспериране на всяка една организация. Внедряването на системи за управление по стандарт е възможност за оптимизиране процесите и продуктите във всяка една компания, независимо от броя на нейния персонал или вида на продуктите и услугите, които предлагат на пазара. Въвеждането на системите за управление по международните стандарти, представлява декларация пред вашите клиенти и партньори за това, че сте поели ангажимент към предлагане на качествени продукти и услуги, като същевременно имате намерението да осигурите едно високо ниво на спазване на законодателните изисквания. Чрез покриване критериите на въведената система за управление вие имате следните предимства: повишаване на конкурентноспособността, намаляване на разходи, нарастване на печалба, оптимизиране на работните процеси и др.

Консултантите на Еко Сълюшънс могат да ви окажат съдействие за разработване, внедряване и поддържане, чрез извършване на консултации, вътрешни одити и обучения, на голям набор от системи за управление. Можем да сме ви полезни както за най-масово прилаганите системи за управление на качеството (ISO 9001), околната среда (ISO 14001), здравето и безопасността при работа (ISO 45001), така и с много други в областта на социалната отговорност, информационната сигурност, управление на енергия, управление на услуги. Също така бихме могли да ви помогнем за обединяването на няколко системи в една обща интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на два или повече международни стандарти и функционираща като едно цяло, което от своя страна би спестило време, усилия и финанси, а същи би осигурило координирани действия в различни аспекти от дейността на фирмата, така че най-оптимално да се изпълнят изискванията за съответните сфери на дейност.