Услуги

Услугите, които предлагаме, са насочени към всички, които желаят да се развиват професионално и да постигат високи финансови резултати, с идеята да предоставят на своите служители, клиенти и партньори една по-чиста, сигурна, здравословна и безопасна среда за работа, целяща конкурентен и продуктивен икономически растеж, насърчаващ ефективно устойчиво развитие. Чрез  услугите ни бихте могли да отговорите на изискванията, които законодателството поставя, както и да въведете по своя инициатива добри практики, които са на доброволна основа, но биха могли да са от полза за по-предприемчивите, така че да подпомогнем определени аспекти от процесите, които извършвате, за да спечелите преимущество пред конкурентите си.


ОБУЧЕНИЯ

Еко Сълюшънс провежда обучения на лица от различни браншове и организации, които имат отношение към опазването на околната среда, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Обученията биват както вътрешнофирмени според изискванията на съответната фирма, така и в групи от различни предприятия, организирани по дадена тематика. Примерни теми за проведени обучения от нашите консултанти са:

 • – Управление на производствени и опасни отпадъци;
 • – Управление на строителни отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали;
 • – Управление на медицински и болнични отпадъци;
 • – Водене на отчетност за дейностите с отпадъци;
 • – Съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • – Етикетиране и опаковане на опасни химични вещества и смеси;
 • – Здравословни и безопасни условия на труд.

Политика за поверителност.

ОКОЛНА СРЕДА

Екипът на Еко Сълюшънс извършва разнообразие от услуги в областта на управлението и опазването на околната среда, като изготвяне на документи, извършване на оценки и др., които са в следните насоки:

Анализи и оценки

 • – Уведомление за инвестиционни предложения;
 • – Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • – Информация и оценка, изискваща се по чл. 99б, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • – Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО);
 • – Годишен доклад за изпълнение условията, поставени в комплексно разрешително (КР);
 • – Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Мониторинг

 • – План за собствен мониторинг по компоненти на околната среда (въздух, води, почви, шум);
 • – Доклад за дейностите, извършени съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда.

Отпадъци

 • – Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от Закона за управлеине на отпадъците (ЗУО);
 • – Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение;
 • – Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение;
 • – Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ  за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • – Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО;
 • – Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности;
 • – Заявление за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
 • – Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
 • – Годишни отчети по отпадъци;
 • – План за управление на строителни отпадъци и отчет за изпълнение на плана;
 • – Разработване на система за производствен контрол при рециклирането на строителни отпадъци.

Химични вещества и смеси

 • – Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • – Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства;
 • – Класификация на предприятие/съоръжение по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 на ЗООС, и изготвяне на доклад от извършената класификация по Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;
 • – Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
 • – Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), включително система за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
 • – Оценка на риска от големи аварии и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда;
 • – Информационни листове за безопасност, съгласно нормативните изисквания, поставени в Регламент 1907/2006 (REACH).

Въздух

 • – Доклад за проведени собствени периодични (СПИ) и непрекъснати измервания на емисиите (СНЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
 • – Заявление по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух за регистрация на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител;
 • – План за управление на разтворители (ПУР), използвани в инсталации, при които се превишават установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), и при извършване на дейност по химическо чистене;
 • – Информация (декларация) за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година в инсталации, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР;
 • – Информация за пуснати на пазара за пръв път на територията на Република България продукти за нанасяне на покрития със съдържание на ЛОС в тях;
 • – Годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой от оператори на инсталации, преработватели и ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ) и озоноразрущаващи вещества (ОРВ).

Води

 • – Заявление за откриване на процедура за издаване, изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително по Закона за водите;
 • – Доклад за изпълнението на условията в разрешително по Закона за водите.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Създаването на здравословни и безопасни условия на труд от фирмите е от първостепенно значение за работещите и протичането на процесите в дадена фирма без да са съпътствани от трудови инциденти. Можете да се доверите напълно на нашите консултанти за изпълнение на задълженията, които законодателството в областта изисква да направите. Ние бихме могли да изготвим за вас всеки от следните документи и не само:

 • – Изготвяне на правилник за вътрешен трудов ред;
 • – Изготвяне на вътрешни правила за работната заплата;
 • – Изготвяне на колективен трудов договор;
 • – Инструкции, правилници и инструктажи на персонала;
 • – Обучения на работещите и ръководния персонал;
 • – Изготвяне на инструкции за безопасна работа;
 • – Изготвяне на програма за начален инструктаж и инструктаж на работното място;
 • – Оценка на риска на работните места;
 • – Проверка на инструктажни книги;
 • – Изготвяне на вътрешно – фирмени заповеди по ЗБУТ;
 • – Попълване и подаване на Декларация по чл.15 по ЗЗБУТ;
 • – Здравен мониторинг на работещите и водене на здравни досиета, определяне на вида специалистите за периодични и предварителни прегледи;
 • – Експертна помощ относно физични, химични и биологични фактори.