Обучение на тема: „Комплексни разрешителни – актуална нормативна уредба и задължения на операторите“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на актуалната нормативна уредба по комплексни разрешителни, както и произтичащите от нея задължения за операторите.

Дата и място на провеждане: 21.10.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения Проджект Лаб (Project Lab).

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Програма за обучението може да намерите тук: „КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ – АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ“.

Таксата за участие е 225 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

В залата – обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, с оглед спазване на всички задължителни противоепидемични мерки – маски, достатъчно отстояние и наличие на дезинфектант, като същевременно да се осигури възможност за активно участие от тяхна страна.

Online – в обучението може да се участва дистанционно, чрез осигурена онлайн видео и аудио връзка, както и достъп до презентационните материали.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане, прилагане и контрол на комплексните разрешителни, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие това и да изпълняват на задълженията в областта.

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на задължението за операторите да изготвят и предоставят на контролиращия орган РИОСВ, на чиято територия осъществяват дейността си, годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително. Също така ще бъдат дадени и конкретни насоки за изпълнение задължението относно докладване на данни за изпускането и преноса на замърсители в регистъра, публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Операторите със задължение за докладване по Регламент (ЕО) № 166/2006 трябва да въведат данни в системата за докладване по Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

 • – Закон за опазване на околната среда:
 • – Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
 • – Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
 • – Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване такива.

Лектори:

 • – Петя Петрова  експерт по комплексни разрешителни, с 11 години професионален опит в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).
 • Радостина Димитрова експерт по комплексни разрешителни, с 6 години професионален опит по комплексни разрешителни в ИАОС.

Като експерти в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ)“ в ИАОС имат дългогодишен опит по прилагане на нормативната уредба по комплексни разрешителни, като са участвали в процедурите по издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни, провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на НДНТ в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС и др.

По време на работата си по комплексни разрешителни изпълняват задължения, свързани с:

 • – Издаване/отказ, актуализация, изменение и отмяна на комплексни разрешителни;
 • – Провеждане на процедури по предоставяне на становища относно прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) в рамките на процедурите по глава шеста от ЗООС;
 • – Докладване, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на ЕРИПЗ на национално ниво;
 • – Администриране и поддържане на Информационна система за докладване по ЕРИПЗ;
 • – Комуникация на европейско и национално ниво във връзка с проверка и корекции на докладваните по ЕРИПЗ данни, изготвяне на коригирани доклади и справки;
 • – Предоставяне на данни за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни в публичния регистър по комплексни разрешителни;
 • – Участие в разработване на промени в законодателството по комплексни разрешителни;
 • – Обучение на експерти от администрацията по комплексни разрешителни и ЕРИПЗ.

– Петя Петрова е с висше образование по „Екология и опазване на околната среда“.

В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2009 г. до 2018 г. Към момента работи в отдел „Мониторинг на отпадъците“ в ИАОС.

За периода от 2009 до 2018 г. отговаря за докладването, съгласно Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) на национално ниво и поддържането на Информационната система за докладване по ЕРИПЗ.

– Радостина Димитрова е бакалавър по „Екология и опазване на околната среда“.

В ИАОС е заема длъжността на експерт по комплексни разрешителни от 2012 г. до 2017 г.

Участва в състава на оценителни комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по процедури за подбор на проекти: „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и др. към Министерство на икономиката.


 

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.