Обучение на тема: „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС организират съвместно обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци.

Дата и място на провеждане: 11.11.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения Проджект Лаб (Project Lab).

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Програма за обучението може да намерите тук: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ОПАСНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“

Таксата за участие е 225 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

В залата – обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, с оглед спазване на всички задължителни противоепидемични мерки – маски, достатъчно отстояние и наличие на дезинфектант, като същевременно да се осигури възможност за активно участие от тяхна страна.

Online – в обучението може да се участва дистанционно, чрез осигурена онлайн видео и аудио връзка, както и достъп до презентационните материали.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на скорошните промени на нормативни актове, както и на публикуваните проекти на такива, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците от 06.10.2020 г.

– Проект на Решение на МС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците от 05.08.2020 г.;

– Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри от 31.03.2020 г.

Обучението е подходящо за:

– Лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

– Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;

– Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Лектори:

  • – инж. Станислав Николов – магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. Работил е като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 8 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 7 години има над 150 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, съхраняване на опасни химични вещества и смеси, както и други.
  • – Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 6 години участва като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

 

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.