Онлайн обучение на тема: „Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС организират обучение на тема Съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества.“

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез ZOOM на дата: 17.12.2020 г.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Програма за обучението може да намерите тук: „СЪХРАНЕНИЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ И ОПАКОВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА.“

Таксата за участие е 225 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Обучението ще бъде дистанционно, чрез осигурена онлайн видео и аудио връзка чрез ZOOM, както и достъп до презентационните материали.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с предстоящите нормативни промени, с новите и действащи вече законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. 

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия.

Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на документите, свързани с управлението на химичните вещества и смеси; информационните листове за безопасност, задълженията, условията и документите за безопасно съхранение, коректното етикетиране и опаковане, рискове и последици при неправилно съхранение, и други.

Ще се дискутира новият Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси от 09.09.2020 г.

Ще бъде обърнато специално внимание на предстоящите нормативни промени по отношение на формата, по който се съставят информационните листове за безопасност (ново приложение ІІ на Регламент REACH, което се прилага от 01 януари 2021 г.), както и промените на техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP.

Ще се дадат основни насоки по пригалане на новото Приложение VІІІ на Регламент CLP.

Ще бъде дадена и информация за новата База данни SCIP за изделия с вещества, пораждащи сериозно безпокойство. От 5 януари 2021 г., компаниите, които пускат изделия на европейския пазар ще трябва да нотифицират ECHA, ако изделията, които пускат на пазара съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHCs) в концентрации над 0.1 тегловни %. Целта е да се насърчи замяната на опасни вещества и прехода към по-безопасна кръгова икономика.

По време на обучението ще бъдат засегнати нормативните актове, отнасящи се до предстоящите промени и настъпилите наскоро такива, като:

 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/1677 на Комисията от 31.08.2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с цел подобряване на приложимостта на изискванията за информация във връзка със спешните действия от здравен характер. С него Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се заменя с текста в приложението към същия. С оглед на броя на промените в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 е целесъобразно цялото приложение да се замени с цел постигане на правна яснота. В сила от 13.11.2020 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/1676 на Комисията от 31.08.2020 г. за изменение на член 25 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на боите по поръчка. В член 25 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 се добавя нов параграф, с цел да се предвиди правило за боите по поръчка, за които не се предоставя информация и не се създават съответните UFI, което да изисква UFI на всички смеси, съдържащи се в боята по поръчка, да бъдат посочвани на етикета на боята по поръчка. Освен това, ако концентрацията на смес с UFI, съдържаща се в боя по поръчка, превишава 5 %, концентрацията следва да бъде включена в допълнителната информация, посочена на етикета. В сила от 13.11.2020 г.
 • – Делегиран регламент (ЕС) 2020/11 на Комисията от 29 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с оглед на информацията във връзка със спешните действия от здравен характер. Делегираният регламент добавя някои изисквания за предоставянето на информация, свързана със спешните действия от здравен характер, и за включването на „уникален идентификатор на формулата“ в допълнителната информация на етикета на дадена опасна смес. Прилага се от 1 януари 2020 г., но вносителите и потребителите надолу по веригата са длъжни да започнат да спазват новите правила на етапи, в съответствие с поредица от дати за постигане на съответствие в зависимост от употребата, за която дадена смес се пуска на пазара.
 • – Регламент (ЕС) 2017/542 на Комисията от 22 2017 г за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на  приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер. Прилага се от 01.01.2020 г. Съгласно новото Приложение VIII към Регламента CLP, добавено с Регламент (ЕС) 2017/542 вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара опасни смеси, ще трябва да предоставят на определените органи конкретна хармонизирана информация за своите смеси. Този Регламент въвежда редица нови понятия и инструменти, както са описаните по-долу. Хармонизиран портал за подаване на нотификации на ECHA във връзка със спешните действия от здравен характер. Хармонизиран формат за предоставяне на информация на определените органи – настоящите национални изисквания за информация постепенно ще бъдат заменени от общ формат на ЕС. Информацията, която трябва да се предоставя, се отнася до химичния състав на опасните смеси, идентичност и диапазони на концентрация на съставките, токсикологичната информация и категорията на продукта съгласно хармонизираната Европейска система за категоризация на продуктите (EuPCS). Уникален идентификатор на формулите (UFI) – UFI е уникален код, който следва да се отпечатва на етикета на продукта. Чрез него се създава недвусмислена връзка между продукта, предлаган на пазара, и информацията за тази конкретна смес, подадена в центровете по токсикология, така че химическият състав на продукта да може да бъде точно и бързо идентифициран. Необходима е точна идентификация, за да се осигурят подходящи лечебни мерки в случай на спешно повикване. Генератор на UFI кодове дава възможност за създавенето на UFI кодове, които да бъдат поставяни върху етикета на продуктите и в информационните листове за безопасност.
 • Регламент (ЕС) 2019/521 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (12-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът изменя техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP, като адаптира шестото и седмото преработени издания на Глобалната хармонизирана система на ООН за класификация и етикетиране на химикали. Прилага се от 17 октомври 2020 г.
 • Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (13-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът изменя съществуващи и добавя нови вписвания в таблица 3 от приложение VІ на Регламент CLP. Прилага ге от 01 декември 2019 г. и 01 май 2020 г.
 • – Регламент (ЕС) 2018/669 на Комисията от 16 април 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (11-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP). Регламентът въвежда превод на химичните наименования на веществата в таблица 3 от приложение VІ на Регламент CLP. Прилага се от 01 декември 2019 г.
 • Регламент (ЕС) 2018/1881 изменящ приложения I, III и VI—XII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH с оглед включване на пояснения относно изискванията за регистрацията на вещества с наноформи и свързаните с тях задължения на потребителите надолу по веригата. Прилага се от 01 януари 2020 г.
 • – Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). В сила от 18.10.2020 г.
 • – Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) – въвежда изисквания за включване на определена информация в информационните листове за безопасност във връзка с Регламент (ЕС) 2018/1881 за наноформи на вещества и приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP). Прилага се от 1 януари 2021 г.
Обучението е подходящо за всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси, а също така за:
 • – лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
 • ​- лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • – лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
  – лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Лектори:

 • – инж. Станислав Николов – магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 8 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 7 години има над 150 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. съхраняване на опасни химични вещества и смеси, както и други.
 • – Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 15 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 6 години участва като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.