Обучение на тема: „Опазване чистотата на въздуха – политики, законодателни изисквания, прилагане и изпълнение от задължените лица“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на актуалната нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух, както и произтичащите от нея задължения за ангажираните страни с процеса по постигане на нормите по отношение атмосферния въздух.

Дата и място на провеждане: 30.10.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения Проджект Лаб (Project Lab).

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Програма за обучението може да намерите тук: „ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА – ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

Таксата за участие е 225 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

В залата – обучението ще се проведе с група от ограничен брой участници, с оглед спазване на всички задължителни противоепидемични мерки – маски, достатъчно отстояние и наличие на дезинфектант, като същевременно да се осигури възможност за активно участие от тяхна страна.

Online – в обучението може да се участва дистанционно, чрез осигурена онлайн видео и аудио връзка, както и достъп до презентационните материали.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните и действащи нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух, като в резултат да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, така че да изпълняват задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на Закон за опазване на околната среда (ЗООС); Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); както и техните поднормативни актове и европейски регламенти, свързани със специфичните нормативни изисквания за:

  • – Обекти и дейности с неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Норми за допустими емисии от горивни инсталации;
  • – Ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворител;
  • – Веществата, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащите парникови газове.
 Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат ангажименти, свързани с прилагането на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух.

 

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.