Проекти

„Eко Сълюшънс“ ЕООД има сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-21647-C01 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Проектното предложение има за цел да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитиечрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се съфинансираот Европейския фонд за регионално развитие
Общата стойност на проекта е 6780 лв., от които 5763 лв. европейско и 1017 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение на проекта: 30.09.2020 г. – 30.12.2020 г.