Общи условия за участие в обучения/семинари

Тези общи условия важат за всички участници в обучения/семинари на Еко Сълюшънс ЕООД

 1. Програма и покани – актуалните дати за обученията/семинарите, местата на които се провеждат, цените, както и преподавателите са тези, които са обявени в поканата на Еко Сълюшънс ЕООД, като Еко Сълюшънс ЕООД си запазва правото (ако се наложи) да смени преподавателя без да уведоми записаните в курса. При промени на дати или място на провеждане, Еко Сълюшънс ЕООД задължително уведомява всички заявили участие в обучението/семинара. Поканите са актуални към момента на изпращането им, а в последствие  актуална информация може да се получи по телефон или e-mail. Еко Сълюшънс ЕООД си запазва правото да прави промени по предварително обявената програма, според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при необходимост от гледна точка на промени в законодателната уредба.
 2. Заявяване на участие се извършва след изпращане на заявка за участие в обучение/семинар по електронна поща info@ecosolutions.bg или чрез съответната регистрационна форма.
 3. Еко Сълюшънс ЕООД поема задължение за защита личните данни на участниците. Данните се ползват за комуникация по повод на обученията/семинарите, организационно технически цели, за издаване на удостоверения и фактури.
 4. Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за обучение/семинар по банков път, като сумата се превежда по посочената банкова сметка в поканата. Еко Сълюшънс ЕООД няма ангажимент да запази местата на заявителите, които не са заплатили обучението/семинара. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявените дати, участника няма да бъде включен в обучаемата група. В този случай по договаряне, организаторът връща на участника заплатената сума или го включва в групата за следващ аналогичен курс.
 5. Дневното разписание на учебното време и това на почивките е фиксирано за всяко обучение/семинар. От поканите е видно какъв е началният и крайният час за всяко обучение/семинар. Курсистите са длъжни да присъстват ефективно по време на обучението/семинара.
 6. Кафе паузите може да са осигурени от Еко Сълюшънс ЕООД или от външен изпълнител. Ако услугата е предоставена от външен изпълнител (например хотел), той изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При наличие на специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци), това трябва да бъде заявено паралелно със заявяването на участие.
 7. Удостоверенията са на български език и съдържат данни за посетеното обучение/семинар и имената на участниците, както са подадени в заявката. Връчват се лично в края на обучението/семинара на всеки участник.
 8. Командировъчни заповеди могат да бъдат заверени от домакина на обучението/семинара или от организатора.
 9. Фактурите се предават на представителите на фирмите участници.
 10. Списък на участниците и техните контактни данни може да се изпраща до всички участници в конкретното обучение/семинар. Всеки, който не желае неговите контакти да бъдат включени в този списък трябва да уведоми организатора.
 11. Учебно-демонстрационните материали са собственост на организатора и не се раздават по време на обучението/семинара, освен ако не са включени като част от работната тетрадка.
 12. Учебните записки (ако са предвидени за конкретното обучение/семинар), които организаторът предоставя катодопълнение на изнесения учебен материал се изпращат по електронна поща на адреса, посочен в заявката след приключване на обучението/семинара.
 13. При отлагане на заявено и платено участие по инициатива на участник, при неявяване на участник или при отказ от участие, организаторът удържа 100% от стойността на заплатеното от него обучение/семинар, като заплатената от участника сума не се възстановява, а се дава възможност за участие в следващи дати за провеждане на обучение/семинар, ако организаторът има насрочени такива.
 14. При отлагане на датите по инициатива на организатора, участниците имат право да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за следващи курсове, ако организаторът предвижда такива.
 15. Еко Сълюшънс ЕООД няма ангажимент за осигуряване на нощувки или паркинг за участниците в обученията/семинарите.
 16. Еко Сълюшънс ЕООД си запазва правото по време на събитието да прави снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи на организатора или партньорски организации.