Обучение на тема: „Опазване чистотата на въздуха – политики, законодателни изисквания, прилагане и изпълнение от задължените лица“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване на актуалната нормативна уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух, както и произтичащите от нея задължения за ангажираните страни с процеса по постигане на нормите по отношение атмосферния въздух.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с актуалните и действащи нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух, като в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, така че да изпълняват задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на Закон за опазване на околната среда (ЗООС); Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); както и техните поднормативни актове и европейски регламенти, свързани със специфичните нормативни изисквания за:

  • – Обекти и дейности с неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Норми за допустими емисии от горивни инсталации;
  • – Ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворител;
  • – Веществата, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащите парникови газове.

Ще бъдат обсъдени Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НППКАВ), източниците на емисии, мерки и график за изпълнение, както и общинските програми за подобряване на КАВ.

Дата и място на провеждане: 17.03.2020 г. – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, център за обучения Проджект Лаб (Project Lab).

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери от практиката и дискусия. Подходящо е за лица, които имат ангажименти, свързани с прилагането на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух.

Лектори:

  • Ангелина Ангелова Началник на отдел „Контролна дейност”, Дирекция „Контрол на околната среда” в РИОСВ-Пловдив.
  • – Елена Найденова Главен експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив.

– инж. Ангелина Ангелова има повече от 16 години опит в сектора по опазване чистотата на атмосферния въздух. Започва своя професионален път като експерт „Емисии от ЛОС – летливи органични съединения” в РИОСВ-Смолян. След това преминава в РИОСВ-Пловдив, където е Главен експерт „Управление на производствени и опасни отпадъци и управление на опасни химични вещества”; Главен експерт „Качество на атмосферния въздух, общински програми на КАВ, емисии от производствени източници, химични вещества и управление на риска с опасни вещества (Севезо)”, както и Началник на отдел „Контролна дейност”. Член е на Експертен екологичен съвет, както и Председател на „Севезо комисия“ (междуведомствена комисия за контрол на предприятия класифицирани с нисък и висок рисков потенциал, съгласно ЗООС) със Заповед на Министъра на околната среда и водите.

– инж. Елена Найденова има 15 години опит в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, където изпълнява служебните си задължения като координира и осъществява съдействие по подготовка и реализация на проекти, програми, становища, отчети и стратегии в направление “Координиране на качеството на атмосферния въздух”. Участва при разработването и усъвършенстването на местната нормативна уредба в частта “управление на качеството на атмосферния въздух “. Координира цялостната дейност по спазване на специфичните секторни изисквания към лицата, ангажирани с опазване чистотата на атмосферния въздух.


Програма за обучението: „ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА – ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.