Обучение на тема: „Трансграничен превоз на отпадъци“

Еко Сълюшънс и Фортис Визио, в партньорство с АСУОС, организират провеждането на обучение за разясняване изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • – Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци;
  • – Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • – Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
  • – Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • – Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Дата и място на провеждане: 06.12.19 г. – гр. София, ж.к. Яворов, алея „Даниел Неф“, бл. 73, ет. 4, ап. 7.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за:

  • – лица, които извършват дейности по Регламент 1013/2006 в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за и от България, в т. ч. внос и износ, когато превозите се извършват в съответствие с процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;
  • – лица, които уреждат превоз/износ на отпадъци от България, получатели на отпадъци и съоръжения за оползотворяване за случаите на превози за България, в т. ч. внос, когато не се изисква нотификация и превозите се извършват в съответствие с изискванията на чл. 18 от Регламент № 1013/2006 (Анекс VII);
  • – лица, извършващи дейности по транспортиране на отпадъци за и от България.

Лектори:

  • – Лина ПатърчановаEксперт по управление и трансграничен превоз на отпадъци, с над 10 години професионален опит по трансграничен превоз на отпадъци, като експерт в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Програма за обучението: „ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ“

Таксата за участие е 210 лева, с включено ДДС. Плащането става по банков път на посочената в регистрационната форма по-долу банкова сметка. В посочената сума са включени: кафе-паузи, удостоверение за преминатото обучение, помощни материали и презентация на хартиен носител, които ще служат на участниците по време на обучението, както и допълнителни инструкции, указания и презентация, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 0888 956 901 | info@ecosolutions.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.